Rusztowania to tymczasowo stawiane konstrukcje umożliwiające pracę na wysokościach o parametrach od dwóch, do nawet kilkudziesięciu metrów. Występują w postaci stalowych bądź drewnianych obiektów, stanowiących ważne ogniwo w procesie wykonywania robót remontowo- budowlanych. W związku ze specyfiką wykonywanych prac aspekt ich wykonania i montażu definiowany jest w formie norm, instrukcji i warunków technicznych.

Do stawiania tytułowych obiektów upoważnieni są wyłącznie pracownicy legitymujący się udokumentowanym potwierdzeniem odbycia szkolenia w ww. zakresie. Przeprowadzanie prac montażowych powinno odbywać się pod nadzorem kierującego robotami, który sprawdza ich zgodność z wytycznymi ujętymi w treści dokumentu zatytułowanego „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”. Aby rozpocząć prace budowlane na nowo wzniesionym rusztowaniu konieczny jest jego formalny odbiór, potwierdzony zapisem w dzienniku budowy dokonanym przez kierownika budowy.

Procedury regulujące wymogi techniczne stawianych obiektów definiują między innymi rodzaj odpowiadającego wymogom bezpieczeństwa podłoża. Z uwagi na znaczne obciążenia gruntu, na którym stawiane jest rusztowanie, jego minimalna nośność powinna mieć nie mniej niż 0,1 MPa. Jednoznacznie określone są także maksymalne rozstawy stojaków. Ich długość zależy od rodzaju materiału, z którego wykonane są rusztowania. Odległość elementów wykonanych z drewna, montowanych równoległe do ściany nie może być większa niż 2,5 m, zaś usytuowanych prostopadłe do ściany 1,5 m. W przypadku ich stalowych odpowiedników odległość ta wynosi kolejno 2,0 m oraz 1,35 m.

Stawiana konstrukcja przyścienna powinna być zakotwiczona w ścianie za pomocą specjalnych haków wbitych w drewniane, osadzone na głębokość co najmniej 20 cm kołki. Odległość między nimi nie może przekraczać 5 m. Każde rusztowanie powinno mieć wydzielony obszar komunikacji, umożliwiający przemieszczanie się wykonujących roboty pracowników.

Rusztowania wzniesione bezpośrednio przy drogach powinny posiadać dodatkowe zabezpieczenia w postaci daszków ochronnych o kącie minimum 40 stopni. O samym fakcie usytuowania obiektu w danym miejscu powinny informować tablice ostrzegawcze. W widocznym miejscu powinny znajdować się także tablice informacyjne wskazujące na dopuszczalne obciążenie pomostów rusztowania i pomostu wyciągów.

Normy regulujące przepisy dotyczące stawiania rusztować określają także m.in. stężenia rusztowań, transport materiałów za pomocą wieży wyciągowej czy grubość i szerokość pomostów. W celu ustalenia schematu postępowania podczas procesu montażu konieczne jest odwołanie się do wskazanej w tekście dokumentacji.

W przypadku konieczności użycia rusztowania podczas budowy własnego domu, dobrze jest zlecić jego montaż firmie specjalizującej się w tego rodzaju pracach. Zaletą takiego rozwiązania jest pozytywny bilans czasu trwania prac oraz dodatni bilans ekonomiczny. Użytkownik konstrukcji nie jest obciążony kosztem badań i szkoleń pracowników, a cała odpowiedzialność za zgodne z przepisami legislacji wzniesienie obiektu spoczywa na barkach zatrudnionych fachowców.