Czynne

08:00 - 17:00

62-030 Luboń

ul. Romana Maya 1

Beton

image
Beton zwykły

Produkowany zgodnie z PN-88/B-06250 „Beton zwykły” o następujących właściwościach:

 • Klasy wytrzymałości na ściskanie: od B7,5 do B50.
 • Stopnie wodoszczelności: W2, W4.
 • Stopnie mrozoodporności: F25, F50, F75.
 • Konsystencja: półsuchy, wilgotny K1, gęstoplastyczny K2, plastyczna K3, półciekła K4, ciekła K5.
 • Produkowany zgodnie z PN-EN 206-1: 2003 Beton – Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
 • Klasy wytrzymałości na ściskanie: od C8/10 do C40/50.
 • Klasy konsystencji według metody opadu stożka: S1,S2,S3,S4,S5.
Beton lekki

Jest to beton o gęstości w stanie suchym nie większej niż 2000 kg/m³.

Uzyskiwane parametry:

 • Wytrzymałość na ściskanie: od 3 do 5 MPa.
 • Porowatość: 25-30%.
 • Ciężar w stanie suchym ok. 1600kg/m³.
Beton specjalny

Według specyfikacji.

Beton mostowy

Beton spełniający wymagania zawarte w normie PN-S-10040 „Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Wymagania i badania”.

Właściwości betonu:

 • Stopień mrozoodporności: F150.
 • Stopień wodoszczelności: W8.
 • Nasiąkliwość: nie większa niż 5%.

Wykonywany w oparciu o następujące surowce:

 • Cement portlandzki CEM I, niskoalkaliczny, siarczanoodporny.
 • Piasek siany, płukany 0-2mm.
 • Grys bazaltowy 2-8mm i 8-16mm.
 • Domieszki chemiczne (plastyfikatory, super-plastyfikatory, domieszki napowietrzające).
Beton o podwyższonym stopniu wodoszczelności

Beton taki charakteryzuje się podwyższonym stopniem wodoszczelności > W6.
Stosowany jest przede wszystkim do budowy zbiorników.

Beton o podwyższonym stopniu mrozoodporności

Jest to beton odporny na niszczące działanie zamarzającej wody.
Wysoką mrozoodporność betonu uzyskuje się przede wszystkim przez stosowanie domieszek napowietrzających.

Beton o podwyższonej odporności na agresję chemiczną środowiska

Najczęściej spotykany rodzaj korozji chemicznej to korozja siarczanowa i chlorkowa.
Beton odporny na korozję chemiczną charakteryzuje się niskim stosunkiem wodno-cementowym, wysokim stopniem wodoszczelności i odpowiednio dobranym spoiwem.

Beton samozagęszczalny

Jest to beton o tak dobranym składzie, który pozwala na samorozlewność i samozagęszczanie pod własnym ciężarem , bez segregacji składników przy całkowitej likwidacji porów powietrznych.
Beton sampzagęszczalny nie wymaga wibrowania.

Skład betonu skomponowany jest z następujących składników:
 • cement,
 • woda,
 • kruszywo,
 • dodatek pucolanowy,
 • superplastyfikator polimerowy.
Beton architektoniczny

Jest to beton do wykonywania powierzchni zewnętrznych. Często wykonywany jest jako gładki (minimalna ilość porów), z kruszywa o uziarnieniu do 8mm.

Beton nawierzchniowy

Do nawierzchni zewnętrznych stosowany jest jako napowietrzony.
Mieszanka betonowa posiada konsystencję gęstoplastyczną lub plastyczną.
Do upłynnienia mieszanki stosowane są superplastyfikatory.

Beton o podwyższonej odporności na ścieranie

Wykonywany w oparciu o grysy bazaltowe, beton o niskiej nasiąkliwości i niskim W/C.

Beton posadzkowy

Najczęściej zbrojony włóknami stalowymi 50x1mm lub polipropylenowymi 12mm.
Włókna stalowe podwyższają wytrzymałość na ściskanie i rozciąganie, zwiększają odporność na ścieranie, zmniejszają skurcz betonu, zwiększają udarność.
Zalecane przy wykonywaniu posadzek przemysłowych i trwałych nawierzchni komunikacyjnych.
Włókna polipropylenowe spełniają rolę mikrozbrojenia. Zmniejszając skurcz zapobiegają tworzeniu się spękań i ograniczają powstawanie rys skurczowych w stwardniałym betonie i zaprawie.

Beton kontraktorowy

Ciekła mieszanka betonowa przygotowywana jest w oparciu o kruszywo otoczakowe o ciągłej krzywej uziarnienia, z odpowiednio dobranymi domieszkami upłynniającymi.

Beton hydrotechniczny

Jest to beton do wykonywania budowli hydrotechnicznych. Charakteryzuje się określonym stopniem mrozoodporności, wodoszczelności, odporności na działanie wód chemicznie agresywnych, niskim skurczem i obniżonym odpowiednio cieple hydratacji cementu.

Beton o zróżnicowanym stopniu rozwoju wytrzymałości

Odpowiedni stopień rozwoju wytrzymałości betonu uzyskiwany jest przez odpowiedni dobór cementu, dodatków mineralnych i domieszek chemicznych.

Stosowane są domieszki chemiczne o działaniu przyspieszającym lub opóźniającym:

 • Zaprawy cementowe murarskie.
 • Zaprawy produkowane są na bazie piasków o dobranym składzie ziarnowym, cementu, dodatków mineralnych i domieszek chemicznych.
 • Domieszki chemiczne mają działanie kompleksowe: plastyfikujące, opóźniające, napowietrzające, stabilizujące wodę.
Właściwości oferowanych zapraw

Zaprawy odpowiadają wymaganiom zawartym w normie PN-90/B-14501 „ Zaprawy budowlane”
Marki produkowanych zapraw: od M2 do M15
Ciężar świeżej zaprawy wynosi od 1,4 do 1,95 kg/dm³
Czas przerobu do 36 godzin

Zalecenia dla użytkowników zapraw murarskich

Aby zachować przewidziany czas urabialności zaprawę należy przechowywać na budowie w specjalnych pojemnikach , zapewniających jak najmniejszą powierzchnię styku z powietrzem.
Nie należy modyfikować konsystencji zapraw na miejscu budowy przez dolewanie wody.
Należy chronić zaprawę przez odparowanie wody poprzez ustawianie pojemników w nie nasłonecznionym miejscu oraz przykryć folią lub zalać warstwą wody.

Transport zaprawy

Zaprawa transportowana jest na budowę betonomieszarkami i rozładowywana do specjalnych 200 litrowych pojemników , przystosowanych do transportu żurawiem do miejsca murowania.

Korzyści wynikające ze stosowania cementowych zapraw murarskich:

 • Niski koszt (zaprawy te są znacznie tańsze w stosunku do tradycyjnych zapraw cementowo-wapiennych przygotowywanych na budowie)
 • Wysoka jakość uzyskana dzięki produkcji na węźle betoniarskim (odpowiedni dobór surowców, wagowe dozowanie składników, laboratoryjna kontrola jakości).
 • Lepsza organizacja placu budowy (oszczędność miejsca i większy porządek )
Mieszanki stabilizacyjne

Podbudowy z kruszyw stabilizowanych cementem.
Są to mieszanki kruszyw łamanych o odpowiednim uziarnieniu, cementu i wody.
Spełniają wymagania PN-S-96012 „Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntów stabilizowanych cementem oraz warstwa podłoża gruntowego ulepszonego cementem”.