Tytułowe podłoże chroni budynek przed szkodliwym oddziaływaniem wilgoci, odpowiada za tłumienie drgań czy izolację cieplną. Konstrukcja podłogi musi sprostać obciążeniom ścian nośnych czy wadze wyposażenia wnętrza, dlatego jej wykonanie musi być przemyślane, precyzyjne oraz dostosowane do warunków gruntowych. Błędy na tym etapie prac budowlanych mogą znacząco pogorszyć jakość użytkowania budynku oraz utrudnić wykonywanie dalszego etapu robót wykończeniowych.

Za najczęściej występujące nieprawidłowości podczas układania podłogi na gruncie uważa się złe zagęszczenie podbudowy oraz brak zbrojenia podłogi na gruncie.

Brak odpowiedniej gęstości tworzywa może w konsekwencji prowadzić do pęknięć podłoża oraz nieproporcjonalnego osiadania betonowej płyty posadzki. Skutki wskazanej nieprawidłowości mogą ukazać się dopiero po ukończeniu prac budowlanych, w trakcie użytkowania budynku, a ich usunięcie wiąże się z uciążliwą naprawą i wymaga poniesienia olbrzymich kosztów. Aby zapobiec tego rodzaju błędom warto stosować grunty niespoiste, do których zalicza się pospółki, grupy piasek kopalniany, tłucznie o zróżnicowanych frakcjach. Nie zaleca się natomiast używania gruzu ceglanego i ziemi z zawartością organiczną, ponieważ istnieje prawdopodobieństwo, iż w trakcie użytkowania podłoża zmniejszą one swoją objętość. W zależności od możliwości technicznych i rodzaju sprzętu, jakim posiłkujemy się podczas układania podłogi na gruncie materiał należy układać i zagęszczać warstwami o grubości 10-30 cm.

Kolejną istotną kwestią prawidłowego układania podłogi na gruncie jest zapewnienie odpowiedniego zbrojenia. Betonowe podłoże w konfrontacji ze spoczywającym na nim ciężarem elementów konstrukcji i wyposażenia budynku narażone jest na pękanie. Jeżeli istnieje obawa nieproporcjonalnego osiadania podłoża na gruncie, należy wykonać płytę fundamentową (zbrojony chudy beton). Zaleca się wówczas zastosowanie tworzywa o symbolu C12/15 i zbrojenie go w dwóch płaszczyznach- góra/dół-, używając siatki z prętów żebrowanych. Podkład podpodłogowy zbroi się w oparciu o parametry skurczu i obciążenia użytkowego. Nie analizuje się wówczas ewentualnego wystąpienia niesymetrycznego osiadania, ponieważ posiada on zbyt cienką warstwę, żeby temu zapobiec. Do wykonania podkładu podpodłogowego zaleca się zastosowanie betonu o symbolice C12/15. Materiał ten zbroi się pojedynczą warstwą siatek zgrzewanych. Dopuszcza się użycie zbrojenie rozproszonego z włókien stalowych, szklanych lub polipropylenowych. Jego liczba powinna być proporcjonalna do potencjalnych obciążeń. Oznacza to, iż w miejsca mające stanowić podłoże dla ciężkich sprzętów, elementów konstrukcji czy wyposażenia wnętrza, zbrojenie posadzki należy wzmocnić.

Uniknięcie powyższych błędów umożliwi wykorzystanie wszystkich funkcji podłoża, a także pozytywnie wpłynie na jakość kolejnych etapów prac służących kreowaniu nowej infrastruktury.