Ściany działowe stanowią rodzaj ścian zewnętrznych, nie są jednak zaliczane do elementów nośnych konstrukcji, stąd też ich wykonanie odbywa się po ówczesnym zakończeniu etapu wykonania stanu surowego budynku. Ich głównym zadaniem jest podział funkcjonalny obiektu, w którym się znajdują.

Istnieje kilka klasyfikacji tytułowych elementów. Z uwagi na ich wielkość wyróżnia się cztery podstawowe grupy: ścianki z elementów drobnowymiarowych (np. płytki, cegły, pustaki), ścianki z elementów średniowymiarowych (np. dyle na wysokości kondygnacji), ścianki z elementów wielkowymiarowych oraz ścianki monolityczne. Ze względu na rodzaj zastosowanego materiału i sposób wykonania elementy dzielimy na ścianki drewniane, ścianki murowane, ścianki montowane z elementów średnich lub wielkowymiarowych oraz ścianki z zaprawy cementowej wykonane na siatkach.

Niezależnie od przynależności do wymienionej powyżej klasyfikacji, elementy posiadają podobną charakterystykę. Przenoszą na strop i ściany nośne jedynie własny ciężar, czego konsekwencją jest oddziaływanie stosunkowo niewielkich sił pionowych. W celu wzmocnienia bezpieczeństwa powstałego na skutek oddziaływania potencjalnych sił mechanicznych, oddziaływają na nie także siły poziome a ich wskaźnik regulują obowiązujące w Polsce normy budowlane.

Normatywny zapis ma także określona twardość materiału, z którego wykonane są ściany działowe. Ich elementy poddawane są badaniu laboratoryjnemu, którego wyniki definiują zapisane w normach, instrukcjach i świadectwach budowlanych kryteria dopuszczenia do użytku poszczególnych tworzyw. Wskazane parametry są zależne od rodzaju i wielkości ściany. Wskaźnik twardości jest także jedną z determinantów jakości użytkowej ściany z sytuacji osadzania w niej różnego rodzaju uchwytów czy gwoździ, a także montowania półek czy innych akcesoriów domowych.

W celu zapewnienia komfortu osób znajdujących się w pomieszczeniach, których granice wyznaczają ściany działowe ważna jest także odpowiednia izolacja dźwiękowa. Ilość dopuszczalnych decybeli, zgodnie z zapisem rodzimej normy budowlanej w mieszkaniach powinien wynosić co najmniej 50, natomiast w budynkach użytkowych minimum 35-45 decybeli.

 

Oprócz opisanych powyżej kryteriów technicznych, ściana działowa musi spełniać wszelkie wymogi ujętej w przepisach prawa ochrony przeciwpożarowej oraz zapewnienia nieunormowanej legislacyjnie, lecz równie ważnej, izolacji termicznej.

Ważnym zapisem prawa budowlanego jest także możliwa do przeprowadzenia modyfikacja obiektu poprzez usunięcie lub zmianę wymiarów ściany wewnętrznej. Tego rodzaju ingerencja nie narusza konstrukcji budynku.