Wykonawcy zaangażowani w proces budowlany muszą zdawać sobie sprawę z wymagań stawianych przeprowadzanym przez nich robotom i być świadomymi procedur odbioru prac budowlanych. W ten sposób są w stanie zagwarantować bezpieczeństwo procesu budowlanego i zoptymalizować założenia realizowanego projektu.

Ponieważ ramy teoretyczne poruszanej problematyki są rozbudowane, a ich treść zawarta jest m.in. w normie PN-63/B-06251, niniejszy tekst przedstawia je w sposób fragmentaryczny.

Mieszanka betonowa

Skład mieszanki betonowej powinien wpisywać się w schemat receptury roboczej. W sytuacji składowania kruszywa bez możliwości ochrony przed oddziaływaniem czynników zewnętrznych, o jakość mieszanki należy dbać, dokonując kontroli jej wilgotności, a w przypadku stwierdzenia ewentualnych nieprawidłowości modyfikować ilość zawartej w niej H2O.

W pobliżu miejsca łączenia komponentów mieszanki betonu należy wywiesić tabliczkę z umieszczonymi na niej zapisami parametrów składników na jeden zarób mieszanki oraz w odniesieniu do 1m3. Roboczą recepturę materiału należy dołączyć do dokumentacji powykonawczej danego obiektu. W trakcie sporządzania mieszanki istotne jest także kontrolowanie warunków atmosferycznych. Zapis meteorologiczny powinien uwzględniać zwłaszcza te okresy, w których temperatura wymaga podjęcia dodatkowych środków pielęgnacyjnych w celu zabezpieczenia właściwości mieszanki, a więc okresy poniżej 5 stopni C oraz powyżej 25 stopni C.

Beton

Ocenę jakości tytułowego materiału powinien definiować „Protokół z kontroli jakości.” Obiektem analizy jakościowej powinny być przede wszystkim wytrzymałość na ściskanie, zagęszczenie czy jednolitość struktury betonu.

Wymiary elementu

Określenie i analiza charakterystyki geometrycznej konstrukcji betonowych bądź elementów z opisywanego materiału odbywają się poprzez zestawienie ich wymiarów z założeniami rysunków roboczych. Porównaniu powinny podlegać także wszelkiego rodzaju otwory i kanały betonowych elementów, miejsca wykonania szczelin dylatacyjnych, prawidłowość rozmieszczenia konstrukcji względem założeń projektowych, jej rzędnych wysokościowych itp. Dopuszczalna różnica pomiędzy obiektami pomiaru jest ściśle określona i zawarta w przywołanej w tekście normie.

Odbiór konstrukcji

Odbiór budowli dokonuje się po przedłożeniu następującej dokumentacji:

- rysunki robocze konstrukcji,

- dokumenty stwierdzające uzgodnienie dokonanych zmian,

- dziennik robót,

- wyniki badań kontrolnych betonu,

- protokół deskowań przed rozpoczęciem betonowania,

- protokół odbioru zbrojenia przed ich zabetonowaniem,

- protokół z bezpośredniego odbioru elementów konstrukcji lub robót zanikających,

- protokół z odbioru fundamentów i ich podłoża,

- pozostałe dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub związane z procesem technologicznym budowy, mające wpływ na jakość wykonywania budowli.

Dokładne informacje definiujące wymogi badań i odbioru robót betonowych zawiera m.in. norma PN-63/B-06251

Znajomość niniejszych treści może okazać się przydatna w analizie technicznej, definiowaniu kosztorysów prac budowlanych czy wymagań podczas tworzenia warunków zamówienia materiału niezbędnego do realizacji założonego projektu.