Podczas prowadzenia robót budowlanych na inwestorze spoczywa obowiązek formalnej organizacji prac, w tym także prawidłowego oznakowania miejsca wykonywania projektu. Jednym z przedmiotów, którego nie może zabraknąć na okalającym plac budowy ogrodzeniu jest tablica informacyjna, zawierająca podstawowe informacje o realizowanej inwestycji.

Wymiary, kształt i kolor oznakowania definiuje odpowiedni tekst normatywny Prawa Budowlanego. Ustawodawca określa, że tablica powinna być sztywna, prostokątna, w kolorze żółtym, a jej wielkość nie może być mniejsza aniżeli 90X70 cm. Do inwestora należy dbałość o trwały i widoczny zapis potrzebnych informacji- stąd też zapisywane symbole mają nie mniej niż 4 cm i są odnotowywane czarnym kolorem.

Oznakowanie powinno zawierać następujące informacje:

określenie rodzaju robót budowlanych oraz adres prowadzenia tych robót;

numer pozwolenia na budowę oraz nazwa, adres i numer telefonu właściwego organu nadzoru budowlanego;

imię i nazwisko lub nazwa (firma), adres oraz numer telefonu inwestora;

imię i nazwisko lub nazwa (firma), adres i numer telefonu wykonawcy lub wykonawców robót budowlanych;

imiona, nazwiska, adresy i numery telefonów:  kierownika budowy,  kierowników robót,  inspektora nadzoru inwestorskiego,  projektantów;

numery telefonów alarmowych policji, straży pożarnej, pogotowia;

numery telefonu okręgowego inspektora pracy.

Lokalizacja tablicy powinna umożliwiać optymalną weryfikację umieszczonych na niej treści. Stąd też ustawia się ją w widocznym miejscu od strony drogi publicznej, na wysokości nie mniejszej niż 2 m.

Brak tablicy informacyjnej może skutkować obciążeniem kierownika budowy mandatem karnym. Organem administracji odpowiedzialnym za kontrolę na placu budowy jest Inspektor nadzoru budowlanego lub upoważniony pracownik Inspektoratu.

Oprócz przedmiotu niniejszego tekstu konieczne jest także umieszczenie ogłoszenia, którego treść definiuje przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia prowadzonych inwestycji, maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach oraz informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Warto zaopatrzyć się również w tablice ostrzegawcze, przestrzegające pracujący na miejscu personel oraz osoby postronne przed potencjalnie czyhającymi na terenie budowy niebezpieczeństwami.