Przydomowe oczyszczalnie ścieków są alternatywnym, w stosunku do tradycyjnych szamb, rozwiązaniem oczyszczania odpadów gospodarczych i komunalnych z miejsc pozbawionych dostępu do systemu kanalizacyjnego. W odróżnieniu od wcześniej wspomnianego wariantu, stanowiącego funkcję zbiornika gromadzącego zanieczyszczenia, oczyszczalnie, dzięki kilkuetapowym procesom utylizacji ścieków, umożliwiają otrzymanie końcowego produktu w postaci wody drugiej klasy jakości. Substancję tą można z powodzeniem i bez szkody dla flory odprowadzać w grunt. Wybór takiego rozwiązania posiada jednak zarówno wady, jak i zalety. Poniżej przedstawione zostaną główne walory i ograniczenia wynikające z montażu tego typu konstrukcji.

Pierwszą i zasadniczą zaletą jest fakt, iż procesy zachodzące w przydomowych oczyszczalniach ścieków, skutkujące otrzymaniem wody drugiej klasy, są ekologiczne i nie zagrażają środowisku.

W odróżnieniu od szamb oczyszczalnie nie wydalają też specyficznych zapachów. Istotną kwestią jest również fakt, że ich użytkowanie jest bardziej ekonomiczne. Odprowadzana do gruntu substancja nie wymaga usunięcie nieczystości przez tabor asenizacyjny. Konieczna jest natomiast eliminacja gęstszych, gromadzących się na ścianach urządzenia osadów- średnio raz na 2 lata. Sprawia to, że różnica w kosztach budowy przydomowych oczyszczalni w stosunku do szamba zwraca się po ok. 3 latach ich użytkowania.

Kolejną zaletą jest bardzo prosta eksploatacja urządzeń. Polega ona na dostarczeniu bakterii oraz enzymów do systemu kanalizacji. Należy jednak bezwzględnie przestrzegać, aby uzupełniane były w odpowiednich proporcjach i odstępach czasowych, gdyż odpowiedzialne są one za większość procesów oczyszczania.

Do atutów należy dodać również wysoką jakość i odporność instalacji przydomowych oczyszczalni. W większości przypadków wykonane są z materiałów odpornych na czynniki atmosferyczne i chemiczne. Fakt ten pozwala producentom na odpowiedzialne udzielenie kilkuletniej gwarancji jakości.

Jak każde urządzenie wykorzystywane w gospodarstwie domowym, również przydomowy system oczyszczania posiada pewne wady. Należy zaliczyć do nich niewątpliwie zamieranie bakterii w przypadku nieregularnego zasilania zbiornika ściekami. Sytuacja ta może nastąpić przy wyjeździe, np. w czasie wakacji. Przydomowe oczyszczalnie ścieków z założenia prowadzą bowiem trzystopniowy proces klarowania, a bakterie odpowiedzialne są za pierwsze oczyszczenie zanieczyszczeń. Brak dostarczanej pożywki może skutkować ich trwałym obumarciem, co w konsekwencji prowadzić może do konieczności naprawy lub wymiany zbiornika.

Kolejną niedogodnością przy założeniu przydomowej oczyszczalni ścieków z systemem drenażowym jest bardzo duża powierzchnia potrzebna na jej budowę. System drenażowy posiadać musi bowiem elementy usytuowane pod założonym kątem, aby spływ cieczy był bezproblemowy, co wymaga odpowiedniego metrażu do zagospodarowania przy montażu instalacji.

Systemy oczyszczania mogą ulec zapchaniu po kilku latach użytkowania i braku reakcji na sygnały wywołane gromadzącym się nalotem. Aby nie dopuścić do takiej sytuacji należy pamiętać o gruntownym oczyszczeniu filtra z osadnika.

Powyżej opisana charakterystyka, prezentująca stosunek zalet do ewentualnych wad opisywanych produktów czyni je obiektami zainteresowania coraz większej rzeszy potencjalnych nabywców.