Spoistości betonu określa jego urabialność i wyraża stopień ciekłości materiału. To od konsystencji zależy łatwość przemieszania się mieszanki w formie przy określonym sposobie jej układania. Parametry ciekłości powinny być zgodne z założeniami projektu, odpowiednia konsystencja betonu pozwala bowiem przewidzieć wytrzymałość i trwałość powstałej konstrukcji. Mieszanki betonowe można zagęszczać w dwojaki sposób- ręczny i mechaniczny. Konsystencja zależy przede wszystkim od zawartości w niej zaczynu cementowego i od proporcji cementu do wody. Jej korygowanie możliwe jest poprzez proporcjonalne zwiększenie ilości obu składników, bądź też zastosowanie domieszek chemicznych. Niedopuszczalna jest próba modyfikacji masy jedynie przez dodawanie do niej H2O. Zgodnie z obowiązującą normą wyróżnia się pięć rodzajów konsystencji: wilgotną, gęstoplastyczną, plastyczną, półciekłą i ciekłą. Poniższa tabelka prezentuje możliwości zastosowania mieszanki i sposobu zagęszczania z podziałem na wyszczególnione typy.

Konsystencja mieszanki betonowej Zastosowanie betonu i sposób zagęszczenia
wilgotna (K1) elementy betonowe ubijane ręcznie, prefabrykaty budowlane zagęszczane przez wibroprasowanie (np. bloczki betonowe)
gęstoplastyczna (K2) elementy betonowe o nieskomplikowanych kształtach zagęszczane przez ubijanie lub przez użycie wibratorów powierzchniowych
plastyczna (K3) konstrukcje betonowe i żelbetowe zagęszczane za pomocą wibratorów wgłębnych lub przyczepnych; konstrukcje żelbetowe formowane pionowo (np. podciągi, nadproża)
ciekła (K4), półciekła (K5) konstrukcje betonowe i żelbetonowe o skomplikowanych kształtach, gęsto zbrojone; mieszanki betonowe transportowane hydraulicznie (pompami)

Wskaźnik konsystencji w warunkach roboczych określa się za pomocą stożka opadowego, w warunkach laboratoryjnych służy do tego aparat Ve- Be.